23. 11. 2021, ONLINE

Digitální data perspektivou humanitního vědce

Jednodenní online konference nabízí prostor pro setkání výzkumníkům, kteří pracují s digitálními daty v humanitních vědách, odborníkům, kteří vyvíjejí výzkumné infrastruktury a všem studentům a dalším zájemcům o digitální výzkum.

PŘIPOJIT SE ONLINE Padlet s postery

Digitální data perspektivou humanitního vědce je konference zaměřená na digitální data a používání digitálních technologií v oblasti humanitních. Událost je určená pro akademiky a studenty, kteří se chtějí podělit o zkušenosti ze svého výzkumu a zároveň se inspirovat příspěvky ostatních odborníků, nebo se dozvědět o různých výzkumných metodách a nástrojích, které pro práci s digitálními daty využívají jiní. Letošní ročník konference se uskuteční online dne 23. 11. 2021. 

Program konference

9:00 | Přivítání a zahájení konference

Hana Kubelková

Stručné přivítání a představení průběhu konference.

09:10 | Projectiles, dataset výzkumných dat kamenných šipek starší doby bronzové

Ludmila Kaňáková

Výzkum atraktivních artefaktů jako jsou projektily nebo obecně zbraně v pravěku je zatížen špatnou dostupností artefaktů k fyzickému prostudování a analýze. Badatelé jsou tak odkázáni jen na publikované informace, které bývají velmi výběrové, ilustrativní a značně neúplné. Při svém výzkumu jsem shromáždila data o více než 400 projektilech, které tak tvoří největší analyzovanou kolekci projektilů evropského pravěku. Považuji takový dataset za významný příspěvek k poznání sociálních a ekonomických funkcí projektilů v pravěkých společnostech. Dataset vytvořený ve spolupráci s LINDAT/CLARIAH-CZ obsahuje nejen fotografie a databázový popis, ale také přesný 3D model a všechny traseologické snímky s doklady funkčních opotřebení.

10:00 | THEATRE 3D

Ivona Solčániová, Roman BrückKarolína Stehlíková, Ivan Málek

Příspěvek představí Theatre 3D, probíhající projekt z oblasti praktického výzkumu v oboru divadelní historie. Cílem projektu financovaného z Fondu rozvoje vysokých škol bylo vytvořit patnáct 3D modelů divadelních artefaktů (budovy, objekty, scénografie) a umožnit tak studentům programu Divadelní studia pochopení technicky či ideově náročnějších konceptů. Modely, které doposud vznikly, jsou nyní využívány jak ve výuce předmětů na bakalářském i magisterském stupni (Divadlo v dějinách Evropy, Antické divadlo, Analýza inscenace, Středověké divadlo ad.), tak jako zkušební pomůcka při státní bakalářské zkoušce.

3D tisk je realizován ve spolupráci s Ústřední knihovnou FF MU. V příspěvku bude názorně představen proces vzniku modelu pomocí 3D tisku zahrnující přípravu datových podkladů (opatření technické dokumentace či analýza historických pramenů a následné vytvoření 3D vizualizace v CAD softwaru), předtiskovou přípravu, vlastní tisk a finální opracování. Potenciál 3D tisku spočívá v polyfunkčnosti datových podkladů (3D vizualizací), které lze ku příkladu implementovat do virtuální reality. V současnosti vznikají výukové materiály, které na 3D modelech stavějí a dovysvětlují divadelní teorie a jejich historické pozadí.

11:10 | Sprístupnenie dát v rámci systému digitálnych repozitárov knižníc a Webarchívu v ČR

Zdenko Vozár

V rámci posledných dvoch dekád knižnice v ČR akumulovali pomerne veľký objem digitalizovaného materiálu. Ten sa podarilo sprístupniť užívateľom v rámci online prístupov, ale stále zostáva relatívne nedostupný pre dátové spracovanie a zapojenie do veľkých výskumných infraštruktúr.

V tomto príspevku se bude prezentovať úsilie NK ČR, MZK a KNAV o sprístupnenie dát z digitálnej knižnice prostredníctvom exportného modulu, ktorý významne priblíži dáta a metadáta všetkým záujemcom z rád bádateľskej obce. Tento modul bude možné nasadiť nad významným množstvom digitálnych knižníc v ČR. V druhej časti príspevku sa popíše a bude demonštrovať inovatívny projekt NK ČR v koordinácii so Sociologickým ústavom AV ČR a Západočeskou univerzitou v rámci, ktorého sa pripravuje rozhranie pre export automatizovane klasifikovaných textov z hlbín Webarchívu ČR.

V rámci archivačného úsilia sa podarilo za posledných 20 rokov nastrádať vyše 400 TB dát s rôznou tematikou, štruktúrou a obmenami, ale i nízkou metadátovou granularitou. Dáta boli dosiaľ do veľkej miery bez pokročilého indexu a katalógu až na pár záujmových webov. Pomocou strojového spracovania sa dáta Webarchívu stanú nielen dostupné a exportovateľné ale aj roztriedené, či pripravené pre vizuálnu exploráciu.

12:00 | Kurátorská péče o data: digitální platformy v Digitalia MUNI ARTS

Michal Lorenz, Ema Juranová

Digitalia MUNI ARTS je lokální uzel infrastruktury LINDAT/CLARIAH-CZ, který shromažďuje, uchovává a zpřístupňuje digitální platformy vědců z Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. Digitální platformy jsou uloženy v systému Islandora a jejich metadata předána pomocí protokolu OAI-PMH do centrálního repozitáře LINDAT/CLARIAH-CZ, čímž je zajištěna jejich nalezitelnost a přístupnost v rámci širší ekologie evropských infrastruktur. Infrastrutkura Digitalia MUNI ARTS je určena pro celou akademickou obec FF MU s podporou zaměřenou zvláště na vědce orientované na digitální výzkum v humanitních vědách. Kromě možností technického systému Islandora jsou v rámci infrastrukturního projektu zkoumány výzkumné datové praktiky a požadavky na virtuální výzkumné prostředí, s pomocí nástroje Matomo plánujeme dále zkoumat typy interakcí s daty a modelování uživatelských potřeb. Nad daty z převedených výzkumných projektů probíhají procesy digitálního kurátorství zajišťující dlouhodobé uchování a autenticitu dat, což je důležité nejen pro digitalizáty historických pramenů.

Odpolední program

14:00 | Úvod

Uvítání v odpolední části.

14:05 | Představení posterů

Stručně představení jednotlivých posterů (cca 5 minut na poster).

14:25 | Diskuze s autorkami a autory posterů

15:30 | ​Diskuze v samostatných online místnostech MS Teams.

15:30 | Závěrečné shrnutí

Setkání ve společné místnosti, shrnutí konference a rozloučení.

PODROBNÉ INFORMACE

Předchozí ročníky

Digitální data 2020

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info