Katalog platforem na FF MU

Přehled databází, digitálních knihoven a dalších platforem pro výzkum spravovaných jednotlivými pracovišti a jejich partnerskými institucemi. Přehled je řazen abecedně a je možné jej procházet podle typu platformy.

Projekt LINDAT/CLARIAH-CZ není vlastníkem ani tvůrcem uvedených platforem, pouze o nich informujeme. Pokud zde nějaký projekt chybí nebo uvádíme neaktuální informace, rádi to napravíme: lindat-clariah@phil.muni.cz

Definice typů platforem

Bibliografické databáze | metadata

Databáze, jejichž základem jsou bibliografická data nebo metadata, tedy údaje o různých typech dokumentů či publikací (např. o monografiích, sbornících, článcích, konferenčních příspěvcích, patentech apod.). Tyto databáze mohou doplňkově obsahovat další informace (např. biografické) nebo poskytovat plný text dokumentů.

Digitální knihovny | plné texty

Informační zdroje zpřístupňující plné texty dokumentů textových, obrazových nebo audiovizuálních. Často obsahují i další doplňkové informace (typicky metadata daných dokumentů) a mají pokročilé funkce pro správu a vyhledávání obsahu. Patří sem i digitální repozitáře a digitální archivy.

Faktografické databáze

Databáze zahrnující informace o konkrétních jevech, předmětech, skutečnostech, které mohou doplňkově obsahovat i další údaje (např. metadata).

Slovníky a encyklopedie

Abecedně, pojmově, systematicky či jinak uspořádané zdroje, které podávají informaci jazykovou (slovníky, lexikony) nebo obsahovou (encyklopedie, naučné slovníky, encyklopedické slovníky) o vybraných termínech, pojmech či předmětech poznání.

Geografické informační systémy

Komplexní informační systémy, které reprezentují různorodá data ve vztahu k jejich prostorovým charakteristikám, typicky v podobě interaktivních map s různorodými vizualizovanými objekty.

Jazykové korpusy

Kolekce textů nebo zvukových záznamů jednoho či více jazyků strukturovaná a uspořádaná tak, aby pomocí specializovaných nástrojů umožňovala lingvistické zkoumání daného jazyka; používá se i pro tvorbu slovníků, korektorů, překladačů aj.

Filtrovat podle typu:

Bibliografická databáze časopisu Filmový kurýr

Databáze bibliograficky zpřístupňuje čísla Filmového kurýra, která vyšla v období Protektorátu Čechy a Morava (1939–1944). Vyhledávat je možné podle data vydání, autorů a klíčových slov.

Přejít do databáze

Bibliografie Aleše Tichého

Již nerozvíjená bibliografická databáze překladů z britské literatury. Data jsou nyní součástí společného projektu UK a MU Databáze českého uměleckého překladu po roce 1945. Původní databáze zahrnovala záznamy o téměř 3000 knihách a více než 1300 autorech a překladatelích.


Český hudební slovník osob a institucí

Veřejně dostupný Český hudební slovník osob a institucí představuje hudební kulturu českých zemí v minulosti i současnosti. Obsahuje více než 16 000 hesel sepsaných desítkami odborníků a je stále doplňován.

Centrum hudební lexikografie spravuje několik dalších neveřejných slovníku pro interní badatelské potřeby. Jejich přehled je k dispozci na stránkách projektu.

Přejít do slovníku

Databáze českého uměleckého překladu po roce 1945

Společný projekt UK a MU uvádí informace o překladech a překladatelích. MU se na projektu podílela doplněním anglofonních literatur. Databáze zahrnuje také již nerozvíjenou Bibliografii Aleše Tichého.

Přejít do databáze

Databáze rukopisných herbářů (Herbaria manuscripta); připravováno

Rozpracovaná databáze středověkých latinsky i česky psaných herbářů cca do roku 1500, které se dochovaly v knihovnách na území České republiky.


Databáze zrádných slov angličtina-čeština

Databáze slov, která v angličtině a češtině znějí stejně či podobně, ale mají jiný význam. Vyhledává konkrétní slovo v jednom z jazyků (lze zadat pouze část slova) a zobrazí jeho chybný a správný překlad.

Přejít do databáze

DEMOS

Vyvíjený systém umožní uživatelům zadávat a upravovat údaje ze serielních pramenů (matriky, pozemkové knihy ad.) a generovat rodokmeny a další data pro historicko-statistický a demografický výzkum. Projekt je řešen ve spolupráci s VUT (hlavním řešitelem je Ing. Jaroslav Rozman, Ph.D.).


Digitální knihovna Arna Nováka

Cílem projektu je zpřístupnit na jednom místě rozsáhlé dílo Arna Nováka. Kolekce zahrnuje digitalizované materiály z fondu Ústřední knihovny (vlastní monografie, úvody a doslovy), u kterých autorský zákon umožňuje volné zpřístupnění. Obsahuje také textové soubory s automaticky rozpoznaným prostým textem (bez korektury chyb).

Přejít do Digitální knihovny Arne Nováka

Digitální knihovna FF MU

Obsahuje volně dostupné plné texty časopisů, monografií, sborníků a knižních edicí vydaných na Filozofické fakultě. Umožňuje vyhledávání v autorech, názvech, abstraktech i klíčových slovech (na úrovní jednotlivých článků).

Přejít do Digitální knihovny Filozofické fakulty

Digitální knihovna materiálů z archivu Hermíny Týrlové; neveřejné

Vyvíjená platforma si klade za cíl zpřístupnit digitalizované materiály z archivu režisérky Hermíny Týrlové. Bude sloužit studujícím a vyučujícím pro účely výuky a výzkumu.


Dílo Vladimíra Helferta

Bibliografická databáze textů muzikologa Vladimíra Helferta (1886–1945) publikovaných v monografické, sborníkové nebo článkové podobě. Přibližně 10 % záznamů zahrnuje i plné texty dokumentů.

Pracoviště: Ústav hudební vědy
Kontakt: PhDr. Petr Macek, Ph.D.
Typ: Bibliografické databáze | metadata

Přejít do databáze

DIPLODOK

Katalog informací o muzikologických pracích všech forem a typů obhájených na vybraných českých a slovenských vysokých školách.

Přejít do DIPLODOKu

Encyklopedie dějin města Brna

Interaktivní online encyklopedie využívaná širokou veřejností. Propojuje informace z různých oblastí brněnské historie, o osobách, událostech, ulicích i stavbách, včetně fotografií. Obsahuje také rejstřík archeologických lokalit.

Přejít do Encyklopedie

Film culture: Leipzig 1945–1970

Zahrnuje informace o programu kin v Lipsku v letech 1945–1970 a doprovodný fotografický materiál. Obsahuje záznamy o jednotlivých kinech a promítaných filmech. Lze zobrazit, jaké filmy byly promítány ve vybraném kině, v jakých kinech byl promítán vybraný film a jaké filmy byly promítány ve vybraném roce.

Přejít do Film culture

Filmová kultura: Brno 1945–1970

Zahrnuje informace o programu brněnských kin v letech 1945–1970 a doprovodné materiály. Obsahuje záznamy o jednotlivých kinech a detailní záznamy o promítaných filmech. Lze zobrazit, jaké filmy byly promítány ve vybraném kině, v jakých kinech byl promítán vybraný film a jaké filmy byly promítány ve vybraném roce.

Přejít do Filmové kultury

Filmové Brno

Dokumentace dějin uvádění filmů a diváckých preferencí v Brně v letech 1918–1945. Databáze obsahuje informace o jednotlivých kinech, jejich programu a detailní informace o promítaných filmech.

Přejít do Filmového Brna

Geografický informační systém tradiční lidové kultury (1750–1900)

Webová aplikace soustřeďuje informace o hmotné i nehmotné tradiční lidové kultuře Moravy v letech 1750–1900 z různých a různě přístupných zdrojů a propojuje je s mapovými podklady. Umožňuje vyhledávání v mapě i v databázi podle různých parametrů.

Přejít do GISTRALIKu

Historické prameny na dosah. Zpřístupnění středověkých písemných dokumentů formou kontextuální databáze (AHISTO); připravováno

Základním cílem projektu je zpřístupnit písemné prameny k českým středověkým dějinám širokému okruhu uživatelů: vědcům, pracovníkům paměťových institucí, učitelům, studentům i nejširší veřejnosti. Projekt využije digitalizovaných dat portálu Czech medieval sources online, která budou převedena do nově implementovaného systému AHISTO. Ten propojí dosavadní obrazová data se semiautomaticky vytvářenou textovou databází a umožní plnotextové sémantické prohledávání textů i metadat, tvorbu pokročilých anotací a extrakci strukturních dat.

Pracoviště: Ústav pomocných věd historických a archivnictví
Zahájeno: 2020
Kontakt: Mgr. Petr Elbel, PhD.
Typ: Digitální knihovny | plné texty


Historické využívání krajiny Českomoravské vrchoviny v pravěku a středověku

Archeologická a přírodovědná data o regionu Českomoravské vrchoviny. Umožňuje zobrazení prostorových dat dle kategorií a času, obsahuje primární data z výzkumů, zdrojová data a referenční materiály. Certifikované mapy, metodiky a památkové postupy a také katalogy výstav jsou k dispozici na stránkách projektu.

Přejít do Historického využívání krajiny

Interaktivní mapa geografické lokalizace lidových obyčejů v České republice (IMGEO); neveřejné

Interaktivní mapa geografické lokalizace lidových obyčejů v České republice je neveřejným výukovým materiálem, díky kterému mohou studenti etnologie přehlednou a názornou formou analyzovat lokalizaci výskytu jednotlivých lidových obyčejů na území České republiky.


Kapradí: Knihovna překladů anglického dramatu

Plnotextová databáze existujících českých překladů Shakespeara a jeho současníků. Umožňuje paralelní zobrazení a zkoumání překladů, zpřístupňuje i řadu textů jinde nepublikovaných, nalezených v rámci projektu. Některé texty nejsou přístupné kvůli autorskoprávním omezením.

Přejít do Kapradí

Keramika jako kulturní dědictví

Databáze středověkých keramických výrobků s estetickým efektem zahrnující přírodovědné analýzy, fotografie a 3D modely.

Přejdi do portálu

Korespondence Leoše Janáčka

Kompletní kritická edice korespondence Leoše Janáčka, dostupná po registraci. Obsahuje diplomatický přepis dopisů, detailní popis a poznámkový aparát. Součástí jsou také digitalizáty, které je možné prohlížet v badatelně Oddělení dějin hudby Moravského zemského muzea v Brně (partnera projektu).

Přejít do Korespondence

Lithic Projectiles

Faktografická databáze zpřístupňuje výzkumná data z projektu Role lukostřelce v procesech vertikální stratifikace středoevropských společností na prahu doby bronzové. Obsahuje soubory s makrofotografiemi, mikrofotografiemi a 3D modely.

Přejít do databáze

Media Art Live Archive; připravováno

Projekt zkoumá potenciál využití strojového učení a hlubokých neuronových sítí při analýze audiovizuálních děl. Jeho výstupem bude, kromě expertních neuronových sítí (software), unikátní web Vašulka Live Archive, jenž uživatelům poskytne nástroje pro studium poetiky umění videa Steiny a Woodyho Vašulkových. Projekt vzniká ve spolupráci s Vašulka Kitchen Brno a Domem umění města Brna.


Melodiarium hymnologicum Bohemiae

Digitální katalog repertoáru jednohlasé latinské, české a německé duchovní písně nacházejícího se v pramenech na českém území vzniklých nebo na české území importovaných, od nejstarších pramenně zachytitelných začátků až do 18. století. Obsahuje digitalizáty pramenů a textový rejstřík, umožňuje vyhledávání v textech a melodiích.

Přejít do Melodiaria

Provoz a návštěvníci brněnských kin z pohledu jejich zaměstnanců

Databáze představuje výsledky projektu orální historie. Obsahuje informace o zaměstnancích brněnských kin v období 30.– 60. let 20. století.

Přejít do databáze

RapCor: rapový korpus

Korpus mluvené francouzštiny v rapových písních. Webová aplikace umožňuje vyhledávání v zapojených pramenech podle písní a alb a zobrazení všech písní jednoho autora.

Přejít do RapCoru

Slovník českých filosofů

Textový slovník českých a příbuzných (v českých zemích narozených nebo žijících) filosofů a myslitelů. Obsahuje životopisné informace a bibliografii, obvykle výběrovou. Hesla je možné abecedně procházet.

Přejít do Slovníku

Sparling: English or Czenglish

Se souhlasem autora digitalizovaná kniha Dona Sparlinga, doplněná o cca 70 online cvičení pro samostudium.

Přejít na stránky

Spisy Mistra Jana Husa

Databáze Husovy literární činnosti mapuje Husova latinská díla a jejich rukopisné dochování (datace, incipity, explicity). Přináší podrobné informace o středověkých rukopisech a starých tiscích, ve kterých se dochovaly, o jejich edicích, překladech a související literatuře. Díla je možné prohledávat podle různých kritérií. Databáze je součástí projektu MIHOO (Magistri Iohannis Hus Opera omnia).

Přejít do databáze

Vrcholně středověká keramika

Připravovaný projekt představí výsledky dosavadního výzkumu vrcholně středověké keramiky z hlediska metodiky jejího post-exkavačního zpracování a dobových výrobních postupů a prostřednictvím putovní výstavy a virtuálního muzea je zpřístupní široké veřejnosti.

Přejít do databáze

Výzkum komiksů a grafických románů v iberské kulturní oblasti (iCOn-MICS); připravováno

Cílem projektu je vytvořit síť spolupracujících institucí i jednotlivců z 11 evropských zemí a tří zemí Latinské Ameriky za účelem podpory výzkumu a přístupu ke zdrojům španělského, portugalského a latinskoamerického komiksu. Dílčí cíle projektu se zaměřují mj. na vzdělávací funkci komiksu a tvorbu databáze primárních i sekundárních děl.

Pracoviště: Ústav románských jazyků a literatur
Zahájeno: 2020
Kontakt: Mgr. Daniel Vázquez Tourino, Ph.D.
Typ: Bibliografické databáze | metadata

 


Zlínská filmová kultura (Redazlín); připravováno

Cílem projektu je vývoj inovativní databáze, specializovaných map a vizualizačních aplikací, které budou prezentovat historii míst, osob či institucí spojených s filmovou produkcí a kulturou města Zlín.


Závlahy; připravováno

Projekt se zabývá problematikou závlahových soustav a objektů. Jedním z chystaných výstupů je webová aplikace pro širokou veřejnost, která by měla zpopularizovat problematiku závlah v kontextu klimatické změny.


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info