Katalog platforem na FF MU

Přehled databází, digitálních knihoven a dalších platforem pro výzkum spravovaných jednotlivými pracovišti a jejich partnerskými institucemi. Přehled je řazen abecedně a je možné jej procházet podle typu platformy.

Projekt LINDAT/CLARIAH-CZ není vlastníkem ani tvůrcem uvedených platforem, pouze o nich informujeme. Pokud zde nějaký projekt chybí nebo uvádíme neaktuální informace, rádi to napravíme: lindat-clariah@phil.muni.cz

Definice typů platforem

Bibliografické databáze | metadata

Databáze, jejichž základem jsou bibliografická data nebo metadata, tedy údaje o různých typech dokumentů či publikací (např. o monografiích, sbornících, článcích, konferenčních příspěvcích, patentech apod.). Tyto databáze mohou doplňkově obsahovat další informace (např. biografické) nebo poskytovat plný text dokumentů.

Digitální knihovny | plné texty

Informační zdroje zpřístupňující plné texty dokumentů textových, obrazových nebo audiovizuálních. Často obsahují i další doplňkové informace (typicky metadata daných dokumentů) a mají pokročilé funkce pro správu a vyhledávání obsahu. Patří sem i digitální repozitáře a digitální archivy.

Faktografické databáze

Databáze zahrnující informace o konkrétních jevech, předmětech, skutečnostech, které mohou doplňkově obsahovat i další údaje (např. metadata).

Slovníky a encyklopedie

Abecedně, pojmově, systematicky či jinak uspořádané zdroje, které podávají informaci jazykovou (slovníky, lexikony) nebo obsahovou (encyklopedie, naučné slovníky, encyklopedické slovníky) o vybraných termínech, pojmech či předmětech poznání.

Geografické informační systémy

Komplexní informační systémy, které reprezentují různorodá data ve vztahu k jejich prostorovým charakteristikám, typicky v podobě interaktivních map s různorodými vizualizovanými objekty.

Jazykové korpusy

Kolekce textů nebo zvukových záznamů jednoho či více jazyků strukturovaná a uspořádaná tak, aby pomocí specializovaných nástrojů umožňovala lingvistické zkoumání daného jazyka; používá se i pro tvorbu slovníků, korektorů, překladačů aj.

Filtrovat podle typu:

Archiv Leoše Janáčka

V sérii dílčích projektů byla zdigitalizována dokumentace, uložená v  Archivu Leoše Janáčka, který je součástí Oddělení dějin hudby Moravského zemského muzea. Jedná se o notové rukopisy, dále Janáčkovy zápisníky, fotografie, třídní knihy varhanické školy, literární studie, libreta a skladatelovy programy. 

Přejít na stránky

Artefakt jako zdroj poznání: Záchrana a zachování výzkumných dat archeologických nálezů (ARTEFAKT)

Faktografická databáze zpřístupňuje výzkumná a další data vytvořená laboratoří RESCUED v rámci projektu Artefakt jako zdroj poznání: Záchrana a zachování výzkumných dat archeologických nálezů (ARTEFAKT). Databázi tvoří odborný analytický popis více než 500 archeologických artefaktů včetně plné dokumentace – makrofotografie, mikrofotografie povrchu, traseologických stop nebo mikrozbytků, výsledky analýz chemického složení nebo struktury materiálu, provenienčních i 3D analýz. Nedílnou součástí každého záznamu je také popis recentních poškození a kontaminací a jejich dopadu na kvalitu dochovaných archeologických informací. Tento popis může být cennou zpětnou vazbou konzervátorským a muzejním pracovníkům, která jim umožní kvalifikovaně rozhodovat o míře a způsobu konzervace archeologických nálezů, stejně jako o možnostech analýz, které je žádoucí zařadit ještě před plánovaný konzervační zásah u nových nálezů.

Bibliografická databáze časopisu Filmový kurýr

Databáze bibliograficky zpřístupňuje čísla Filmového kurýra, která vyšla v období Protektorátu Čechy a Morava (1939–1944). Vyhledávat je možné podle data vydání, autorů a klíčových slov.

Přejít do databáze

Bibliografie Aleše Tichého

Již nerozvíjená bibliografická databáze překladů z britské literatury. Data jsou nyní součástí společného projektu UK a MU Databáze českého uměleckého překladu po roce 1945. Původní databáze zahrnovala záznamy o téměř 3000 knihách a více než 1300 autorech a překladatelích.


Český hudební slovník osob a institucí

Veřejně dostupný Český hudební slovník osob a institucí představuje hudební kulturu českých zemí v minulosti i současnosti. Obsahuje více než 16 000 hesel sepsaných desítkami odborníků a je stále doplňován.
Centrum hudební lexikografie také spravuje několik dalších digitalizovaných slovníků pro interní badatelské potřeby. Jejich přehled je k dispozici na stránkách projektu.

Přejít do slovníku

Databáze českého uměleckého překladu po roce 1945

Společný projekt UK a MU uvádí informace o překladech a překladatelích. MU se na projektu podílela doplněním anglofonních literatur. Databáze zahrnuje také již nerozvíjenou Bibliografii Aleše Tichého.

Přejít do databáze

Databáze českých kramářských písní

Cílem projektu je vytvořit základy databáze kramářských písní, kterou budou využívat čeští i zahraniční odborníci, studenti, hudebníci i veřejnost. Na tvorbě databáze se budou kromě členů týmu podílet i studenti Filozofické fakulty. Vzhledem k tomu, že jde o pilotní fázi takto koncipovaného výzkumu, bude zpracováno cca 15–20 písní.

Databáze středověkých herbářů (Herbaria manuscripta)

Databáze středověkých latinských i staročeských rukopisů vzniklých přibližně do roku 1500, která obsahuje kompletní přehled lékařských spisů o účincích rostlin – herbářů, dochovaných v knihovnách, muzeích a archivech na území České republiky.


Databáze zrádných slov angličtina-čeština

Databáze slov, která v angličtině a češtině znějí stejně či podobně, ale mají jiný význam. Vyhledává konkrétní slovo v jednom z jazyků (lze zadat pouze část slova) a zobrazí jeho chybný a správný překlad.

Přejít do databáze

DEMOS

Systém umožňuje uživatelům zadávat a upravovat údaje ze serielních pramenů (matriky, pozemkové knihy ad.) a generovat rodokmeny a další data pro historicko-statistický a demografický výzkum. Projekt byl řešen ve spolupráci s VUT (hlavní řešitel Ing. Jaroslav Rozman, Ph.D.).

Přejít do databáze

Digitalizované publikace významných osobností Filozofické fakulty MU

Bibliografie s vybranými plnými texty významných osobností fakulty doplněné stručnými biografickými informacemi.

Přejít do systému

Digitální archiv Hermíny Týrlové

Platforma zpřístupňuje digitalizované materiály z archivu režisérky Hermíny Týrlové a jejích nejbližších spolupracovníků. Jedná se o pracovní materiály, výtvarné návrhy, technické scénáře, publikované rozhovory, korespondenci a digitalizované záznamy rozhovorů spolupracovníků H. Týrlové (režisér Josef Pinkava, kameraman a režisér Antonín Horák, animátor Jindřich Liška, produkční Karel Hutěčka a další).

Přejít do systému

Digitální knihovna Arna Nováka

Kolekce zahrnuje digitalizované materiály z fondu Ústřední knihovny FF MU (vlastní monografie, úvody a doslovy), u kterých autorský zákon umožňuje volné zpřístupnění. Obsahuje také textové soubory s automaticky rozpoznaným prostým textem (bez korektury chyb).

Přejít do Digitální knihovny Arne Nováka

Digitální knihovna FF MU

Obsahuje volně dostupné plné texty časopisů, monografií, sborníků a knižních edicí vydaných Filozofickou fakultou MU. Umožňuje vyhledávání v autorech, názvech, abstraktech i klíčových slovech (na úrovní jednotlivých článků). Je pravidelně aktualizována.

Přejít do Digitální knihovny Filozofické fakulty

Dílo Vladimíra Helferta

Bibliografická databáze textů muzikologa Vladimíra Helferta (1886–1945) publikovaných v monografické, sborníkové nebo článkové podobě. Přibližně 10 % záznamů zahrnuje i plné texty dokumentů.

Pracoviště: Ústav hudební vědy
Kontakt: PhDr. Petr Macek, Ph.D.
Typ: Bibliografické databáze | metadata
Status: Ukončeno
Dostupnost: Otevřeno

Přejít do databáze

DIPLODOK

Katalog informací o muzikologických pracích všech forem a typů obhájených na vybraných českých a slovenských vysokých školách.

Přejít do DIPLODOKu

DISSINET. Projekt nekonformních náboženských kultur

Badatelská iniciativa zkoumající disidentské a inkviziční kultury ve středověké Evropě z hlediska analýzy sociálních sítí, geografických informačních systémů a počítačové analýzy textu. Využívá výpočetní metody k tomu, aby vrhla nové světlo na sociální mikrostrukturu a prostorovost středověkého disidentského křesťanství, na inkviziční procesy a záznamy a následně na středověké sociální sítě, fungování skrytých sítí a vznik náboženství z místních styků. Výstupem iniciativy jsou mj. datové sady, interaktivní mapy, aplikace na geokódování nebo program na převod textu do strukturovaných dat (InkVisitor).

Pracoviště: Ústav religionistiky
Realizace: 2019–2021, 2021–2026
Kontakt: doc. PhDr. David Zbíral, Ph.D.
Typ: Faktografické databáze
Status: Aktualizováno
Dostupnost: Omezeno

Přejít do Dissinetu

Dokumentace Ústředí lidové umělecké výroby (ÚLUV)

Dokumentační fond Ústředí lidové umělecké výroby má potenciál sloužit jako důležitý pramen pro studium tradiční rukodělné výroby a zároveň jako cenná inspirace pro revitalizaci rukodělných technik, různé obory uměleckého řemesla i současné tvůrce, kreativní průmysl a design. Databáze zpřístupní nejen informačního bohatství fondu, zároveň ale znovu (virtuálně) propojí dokumentační materiál po zrušení podniku ÚLUV nekoncepčně rozdělený do dvou celků ve správě dvojice samostatných paměťových institucí (Národní muzeum a Národní muzeum v přírodě).

Encyklopedie dějin města Brna

Interaktivní online encyklopedie propojuje informace z různých oblastí brněnské historie, které doplňuje bohatá obrazová dokumentace. Unikátní otevřený systém, který dnes sdílí dalších pět měst (Jihlava, Hodonín, Uherské Hradiště, Ostrava, Plzeň), se těší velkému zájmu široké uživatelské veřejnosti.

Přejít do Encyklopedie

Film culture: Leipzig 1945–1970

Zahrnuje informace o programu kin v Lipsku v letech 1945–1970 a doprovodný fotografický materiál. Obsahuje záznamy o jednotlivých kinech a promítaných filmech. Lze zobrazit, jaké filmy byly promítány ve vybraném kině, v jakých kinech byl promítán vybraný film a jaké filmy byly promítány ve vybraném roce.

Přejít do Film culture

Filmová kultura: Brno 1945–1970

Zahrnuje informace o programu brněnských kin v letech 1945–1970 a doprovodné materiály. Obsahuje záznamy o jednotlivých kinech a detailní záznamy o promítaných filmech. Lze zobrazit, jaké filmy byly promítány ve vybraném kině, v jakých kinech byl promítán vybraný film a jaké filmy byly promítány ve vybraném roce.

Přejít do Filmové kultury

Filmové Brno

Dokumentace dějin uvádění filmů a diváckých preferencí v Brně v letech 1918–1945. Databáze obsahuje informace o jednotlivých kinech, jejich programu a detailní informace o promítaných filmech.

Přejít do Filmového Brna

Geografický informační systém tradiční lidové kultury (1750–1900)

Webová aplikace soustřeďuje informace o hmotné i nehmotné tradiční lidové kultuře Moravy v letech 1750–1900 z různých a různě přístupných zdrojů a propojuje je s mapovými podklady. Umožňuje vyhledávání v mapě i v databázi podle různých parametrů.

Přejít do GISTRALIKu

Historické prameny na dosah. Zpřístupnění středověkých písemných dokumentů formou kontextuální databáze (AHISTO)

Základním cílem projektu je zpřístupnit písemné prameny k českým středověkým dějinám širokému okruhu uživatelů: vědcům, pracovníkům paměťových institucí, učitelům, studentům i nejširší veřejnosti. Projekt využije digitalizovaných dat portálu Czech medieval sources online, která budou převedena do nově implementovaného systému AHISTO. Ten propojí dosavadní obrazová data se semiautomaticky vytvářenou textovou databází a umožní plnotextové sémantické prohledávání textů i metadat, tvorbu pokročilých anotací a extrakci strukturních dat.

Pracoviště: Ústav pomocných věd historických a archivnictví
Realizace: 2020–2023
Kontakt: Mgr. Petr Elbel, PhD.
Typ: Digitální knihovny | plné texty
Status: Ukončeno
Dostupnost: Otevřeno

Přejít do databáze

Historické využívání krajiny Českomoravské vrchoviny v pravěku a středověku

Archeologická a přírodovědná data o regionu Českomoravské vrchoviny. Umožňuje zobrazení prostorových dat dle kategorií a času, obsahuje primární data z výzkumů, zdrojová data a referenční materiály. Certifikované mapy, metodiky a památkové postupy a také katalogy výstav jsou k dispozici na stránkách projektu.

Přejít do Historického využívání krajiny

Interaktivní mapa geografické lokalizace lidových obyčejů v České republice (IMGEO)

Interaktivní mapa geografické lokalizace lidových obyčejů v České republice je neveřejným výukovým materiálem, díky kterému mohou studenti etnologie přehlednou a názornou formou analyzovat lokalizaci výskytu jednotlivých lidových obyčejů na území České republiky.


Kapradí: Knihovna překladů anglického dramatu

Plnotextová databáze existujících českých překladů Shakespeara a jeho současníků. Umožňuje paralelní zobrazení a zkoumání překladů, zpřístupňuje i řadu textů jinde nepublikovaných, nalezených v rámci projektu. Některé texty nejsou přístupné kvůli autorskoprávním omezením.

Přejít do Kapradí

Kopiáře českého středověku a raného novověku

Kopiářům, tj. rukopisům obsahujícím opisy listin, byla doposud v české diplomatické i kodikologické literatuře věnována jen okrajová, nesystematická pozornost. Databáze připravovaná v součinnosti se studenty výběrově pokryje všechny základní formy tohoto typu písemných pramenů, což umožní vytvořit univerzálně použitelnou metodu jejich vědeckého zpracovávání, jejich správné interpretace a katalogizace. Vybraná desítka zpracovávaných kopiářů vznikla během 14.–15. století v českých zemích.

Korespondence Leoše Janáčka

Kompletní kritická edice korespondence Leoše Janáčka, dostupná po registraci. Obsahuje diplomatický přepis dopisů, detailní popis a poznámkový aparát. Součástí jsou také digitalizáty, které je možné prohlížet v badatelně Oddělení dějin hudby Moravského zemského muzea v Brně (partnera projektu).

Přejít do Korespondence

Krajina jako archiv antropogenních aktivit (AnthroActiv)

Kolonizace s postupujícím osídlením v průběhu 12. a 13. století vytvořila kulturně-historickou krajinu, jejíž vývoj lze zkoumat na základě kombinace archeologický faktů s analýzou kartografických pramenů pro daný region. Morfologie krajiny centrální části Vysočiny dovolila uchovat člověkem vybudované krajinné prvky, které ukazují různé ekonomické a sídelní strategie od konce 12. století do současnosti. Práce s mapovým aparátem Stabilního katastru v kombinaci se sběrem krajinných faktů stojí na počátku pochopení stabilizace a destabilizace středověkých a raně novověkých hospodářsko-politických správních regionů (panství) s jejich přeměnou do občanských politicko-správních celků 20. století. Tento mnohovrstevný analytický přístup umožňuje sledovat krajinné krize, které reagují na lidský vliv a lidská společnost následně reaguje na antropogenně vyvolané chování krajiny. Výsledkem projektu je kartografické zachycení těchto změn v prostředí GIS, které se stane základem dalšího studia a pilotní studie s popisem a výsledků aplikované metody.

Lithic Projectiles

Faktografická databáze zpřístupňuje výzkumná data z projektu Role lukostřelce v procesech vertikální stratifikace středoevropských společností na prahu doby bronzové. Obsahuje soubory s makrofotografiemi, mikrofotografiemi a 3D modely.

Přejít do databáze

Media Art Live Archive

Projekt zkoumá potenciál využití strojového učení a hlubokých neuronových sítí při analýze audiovizuálních děl. Jeho výstupem je, kromě expertních neuronových sítí (software), unikátní web Vašulka Live Archive, jenž uživatelům poskytuje nástroje pro studium poetiky umění videa Steiny a Woodyho Vašulkových. Projekt vznikl ve spolupráci s Vašulka Kitchen Brno a Domem umění města Brna.


Melodiarium hymnologicum Bohemiae

Digitální katalog repertoáru jednohlasé latinské, české a německé duchovní písně nacházejícího se v pramenech na českém území vzniklých nebo na české území importovaných, od nejstarších pramenně zachytitelných začátků až do 18. století. Obsahuje digitalizáty pramenů a textový rejstřík, umožňuje vyhledávání v textech a melodiích.

Přejít do Melodiaria

Neolitické plastiky ve světle analytických dat

Faktografická databáze zpřístupňuje analytická data více než 400 neolitických figurálních plastik vytvořená v rámci projektu Neolitické plastiky ve světle analytických dat. Technologie výroby, doklady používání, mechanismy fragmentace a depozice (GA22-28334S). Databázi tvoří odborný analytický popis moravských a rakouských nálezů, včetně plné dokumentace – makrofotografie, mikrofotografie povrchu, traseologických stop nebo mikrozbytků pigmentů, výsledky analýz chemického složení nebo struktury materiálu, provenienčních i 3D analýz.

Novokřtěnecké komunity na Moravě v 16. a 17. století

Projekt zpřístupní široké veřejnosti podrobné údaje o působení novokřtěnecké komunity na Moravě v širokých historických a společenských souvislostech ve formě databáze a interaktivní mapy moravských sídel novokřtěnců. Díky této databázi bude možné systematizovat dosavadní poznatky o jednotlivých novokřtěneckých sídlech a dále analyzovat vzájemné vztahy mezi nimi, jakož i sledovat vzájemné souvislosti náboženských, hospodářských i biologických podmínek. Databáze zahrne poznatky o topografii, chronologii, velikosti sídel, jejich hospodářském zaměření a náboženské konfesi, která formovala pravidla jejich soužití. Zaznamená rovněž poznatky získané antropologickými výzkumy zaměřenými na původ novokřtěnců. Interaktivní mapa zobrazí vložená data v časoprostorovém modelu novokřtěneckých sídel, přičemž bude obsahovat řadu dalších prvků, jakými jsou vizualizace vybraných objektů a nálezů.

Opravidlo

Korektor českých textů zachycuje a opravuje nedostatky na úrovni překlepů, pravopisu, gramatiky i typografie. Je založen na formálních pravidlech za použití lingvistických systémů MorphoDiTa, SET, MorfFlex, Majka aj.

Přejít do databáze

Proměnlivé adaptační strategie mobilních pastevců v Mongolsku

Cílem projektu je analýza vnitřních změn v mongolsko-turkických multietnických kontaktních areálech Vnitřní Asie v identitách venkovských komunit, jak jsou vyjádřeny v paměti sounáležitosti a ústně předávaném povědomí o místní geografii a ve vztahu ke strategiím využívání půdy mobilními pastevci (vývoj vzorců stěhování). Jedním z hlavních výstupů projektu bude databáze sezónních pohybů mobilních pastevců za posledních sto let a databáze ohrožené orální tradice.

Provoz a návštěvníci brněnských kin z pohledu jejich zaměstnanců

Databáze představuje výsledky projektu orální historie. Obsahuje rozhovory se zaměstnanci brněnských kin v období třicátých až šedesátých let 20. století.

Přejít do databáze

RapCor: rapový korpus

Korpus mluvené francouzštiny v rapových písních. Webová aplikace umožňuje vyhledávání v zapojených pramenech podle písní a alb a zobrazení všech písní jednoho autora.

Přejít do RapCoru

Shakespeare ve střední a východní Evropě po roce 1945

Přehled shakespearovských adaptací po roce 1945, které vznikly v zemích V4 (Česko, Maďarsko, Polsko, Slovensko) a v některých dalších východoevropských zemích (mj. Bulharsko a Rusko). Zahrnuty jsou převážně adaptace divadelní, taneční a filmové. Datová sada vznikla v rámci širšího projektu, který zkoumal, jak Shakespearovo dílo překračovalo kulturní, politické a sociální hranice ve střední a východní Evropě i mimo ni od rozdělení Evropy v roce 1945 do současnosti.

Slovník českých filosofů

Textový slovník českých a příbuzných (v českých zemích narozených nebo žijících) filosofů a myslitelů. Obsahuje životopisné informace a bibliografii, obvykle výběrovou. Hesla je možné abecedně procházet.

Přejít do Slovníku

Sparling: English or Czenglish

Se souhlasem autora digitalizovaná kniha Dona Sparlinga, doplněná o cca 70 online cvičení pro samostudium.

Přejít na stránky

Spisy Mistra Jana Husa

Databáze Husovy literární činnosti mapuje Husova latinská díla a jejich rukopisné dochování (datace, incipity, explicity). Přináší podrobné informace o středověkých rukopisech a starých tiscích, ve kterých se dochovaly, o jejich edicích, překladech a související literatuře. Díla je možné prohledávat podle různých kritérií. Databáze je součástí projektu MIHOO (Magistri Iohannis Hus Opera omnia).

Přejít do databáze

Stopy lidského umu

Dokumentace drobných památek a jejich pozůstatků v krajině, které upomínají na řemeslné a technické znalosti a dovednosti našich předků. Materiál je omezen na Rožnovsko a je prezentován mj. na řadě specializovaných map.

Přejít do portálu

Středoevropská místa paměti

Interaktivní mapa míst středoevropské paměti je vytvářena v maďarsko-polsko-českém projektu. Lokality tohoto typu mají velký význam pro historické bádání i kolektivní paměť. Základem mapy se stane katalog vybraných míst s jejich tematickými charakteristikami.  

Tematické překladové slovníčky

Soubor specializovaných jednostranných slovníků menšího rozsahu, které jsou zaměřeny na ruskou, resp. ukrajinskou slovní zásobu. Zachycují nejnovější lexikum, a umožňují tak identifikovat výrazy v jiných slovnících nezahrnuté. Slovníčky jsou vytvářeny převážně v rámci studentských kvalifikačních pracích, popř. v jiných projektech. Zpřístupňovány jsou prostřednictvím platformy Lexonomy.

Přejít do portálu

Uměleckoprůmyslové a technické sbírky muzeí na Moravě a ve Slezsku

Projekt je zaměřen na identifikaci a kategorizaci muzejních sbírek dokumentujících užité umění, techniku a vědu na teritoriu Moravy a českého Slezska. Uměleckoprůmyslová a technická muzea ve své historii patřila k nejprogresivnějším složkám muzejnictví v českých zemích. Výsledky jejich historicko-muzeologického výzkumu budou: 1) rozsáhlá specializovaná databáze, umožňující orientaci v jednotlivých typech sbírek a v nich uloženého materiálu na základě stanovených kritérií (DUTS Databáze uměleckoprůmyslových a technických sbírek muzeí na Moravě a ve Slezsku), a 2) Interaktivní mapa míst s uměleckoprůmyslovými a technickými sbírkami na Moravě a ve Slezsku (IMUT).

Vrcholně středověká keramika jako kulturní dědictví

Databáze středověkých keramických výrobků s estetickým efektem zahrnující přírodovědné analýzy, fotografie a 3D modely.

Přejdi do portálu

Výzkum komiksů a grafických románů v iberské kulturní oblasti (iCOn-MICS)

Cílem projektu je vytvořit síť spolupracujících institucí i jednotlivců z 11 evropských zemí a tří zemí Latinské Ameriky za účelem podpory výzkumu a přístupu ke zdrojům španělského, portugalského a latinskoamerického komiksu. Dílčí cíle projektu se zaměřují mj. na vzdělávací funkci komiksu a tvorbu databáze primárních i sekundárních děl.

Pracoviště: Ústav románských jazyků a literatur
Realizace: 2020–2024
Kontakt: doc. Mgr. Daniel Vázquez Tourino, Ph.D.
Typ: Bibliografické databáze | metadata
Status: Připravováno


Závlahy

Projekt se zabývá problematikou závlahových soustav a objektů. Jedním z chystaných výstupů je webová aplikace pro širokou veřejnost, která by měla zpopularizovat problematiku závlah v kontextu klimatické změny.


Zlínský film

Specializovaná databáze filmů a osobností spojených se zlínskými filmovými ateliéry a portál, který za pomocí specializovaných map a vizualizačních aplikací dokumentuje historii míst, osob a institucí spojených s filmovou produkcí a kulturou města Zlín.

Přejít do portálu
Přejít do databáze

Značení vedlejších vět pádovými morfémy (Klause)

Projekt zkoumá pádové morfémy, které uvozují vedlejší věty v jazycích Evropy. Nejprve budou shromážděna základní fakta týkající se zvolené konstrukce a utříděna do systému podle sémantických a formálních kritérií. Na základě shromážděných faktů budou zformulovány generalizace, které platí pro jednotlivé jazyky i napříč různými jazyky. Jedním z výstupů projektu je databáze se všemi relevantními příklady.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info